ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการใช้เว็บไซต์
เว็บไซต์ www.reliance-insure.com นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
เพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆ ให้แก่บุคคลที่สนใจทำประกันภัย
โดยบุคคลที่ทำการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ (“ผู้ใช้งาน”) จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยเว็บไซต์จะแสดงวันที่ทำการปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์ครั้งล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยเจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้งาน
2
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด มีฐานะเป็นนายหน้า เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยเท่านั้นผู้ใช้งานต้องทำการประเมินคุณภาพ ผลประโยชน์ และความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้วยตนเองก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัยในกรณีที่ผู้ใช้งานตกลงทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ไม่มีความผูกผันใดๆ ตามสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยทั้งสิ้น และหากเกิดข้อพิพาทใดๆ ตามสัญญาประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทผู้รับประกันภัย บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
3
ลิขสิทธิ์และความคุ้มครองตามกฎหมาย
เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพกราฟฟิก ภาพวีดีโอ รูปแบบของเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม หรืออนุญาตให้ใช้เนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากบุคคลใดนำเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปกระทำการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำละเมิดต่อบริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลดังกล่าวต่อไปทั้งในทางแพ่งและทางอาญา
4
เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ ดาวน์โหลด ทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลตามรายชื่อที่ระบุกำกับไว้ในเว็บไซต์ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ ดาวน์โหลด ทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการนั้นก่อน
5
การเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ (link)
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นจากเว็บไซต์ www.reliance-insure.com เป็นเพียงการเชื่อมโยงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทฯ ไม่รับรองความปลอดภัย และไม่รับรองความถูกต้องของ เนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง และถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่เว็บไซต์ เหล่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทั้งสิ้น
6
ความรับผิดของผู้ใช้งาน
หากผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ www.reliance-insure.com โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ต่อเว็บไซต์ฯ (www.reliance-insure.com) และบริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด จนเต็มจำนวน
7
สิทธิ์ในการระงับการใช้งาน
เว็บไซต์ www.reliance-insure.com และ/หรือ บริษัท รีไลอันซ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินจำนวนใดๆ เพื่อชดเชยต่อการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว
8
กฎหมายที่ใช้บังคับ
กรณีเกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท อันเกิดการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องบังคับและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น