การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
  • เพื่อรักษาความไว้วางใจของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้กำหนดและคงไว้ซึ่งมาตรฐานและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด
  • เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต
การรวบรวมและเก็บรักษาไว้ซึ่งข้อมูลลูกค้า
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลลูกค้าเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ลูกค้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯและสามารถนำข้อมูลไปพัฒนา บริการของบริษัทฯ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทฯ ได้จัดสรรทรัพยากรที่มีค่าเพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้ระดับมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่าน แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
  • บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
การยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
เอกสารนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ซึ่งจะแทนที่นโยบายฯฉบับเดิมที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น (ถ้ามี) และในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้
การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือองค์กรหรือสถาบันอื่น ๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน บริษัทฯ ก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้นตามที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้โปรดอ่านและศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซด์ที่เชี่ยมโยงนั้นด้วย