การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใดและเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินที่เกิดจากการสูญเสียที่เกิดจากยานพาหนะของผู้ประกันตนการประกันภัยรถยนต์ ณ ปัจจุบันนี้การประกันภัยในภาคสมัครใจเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver)

2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver)


การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการประกันภัยโดยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย
ที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สิน ชีวิต และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
แบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ประเภท

ประเภทที่ 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด

ประเภทที่ 2 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้มครองกรณีสูญหายและไฟไหม้

ประเภทที่ 3 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ทรัพย์สินเฉพาะส่วนของบุคคลภายนอก

ประเภทที่ 4 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกเท่านั้น

ประเภทที่ 5 คุ้มครองประกันภัยบุคคลภายนอกและความเสียหายของผู้เอาประกันภัย