E-Magazine Sign-up
   
Happy Home - คูเนีย
หากคุณมองหาการทำประกันภัยบ้านที่ครอบคลุม ลองเลือกประกันภัย Happy Home จากคูเนียประกันภัย
Happy Home จากคูเนียประกันภัย ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่บ้านหลังงามของคุณ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ยานพาหนะอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร ค่าที่พักชั่วคราวหากเกิดความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ พิเศษกว่านั่น คือ ประกันภัยHappy Home ยังให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการโจรกรรม และเกิดต่อบุคคลภายนอก อีกด้วย
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง
ประกันภัยสรรพภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
เงือนไขความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ลมพายุ แผ่นดินไหว

ตามมูลลค่าทรัพย์สิน / / / /

2. ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้าลัดวงจร

ไม่เกิน 50,000 .-บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย / / / /

3. ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว กรณีอาคารบ้านพักได้รับความเสียหายจาก              ความคุ้มครอง ข้อ 1 จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้

ไม่เกินวันละ 1,500.-บาทและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน / / / /

4. การโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์

ไม่เกิน 100,000.-บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย   / / /

5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ไม่เกิน 500,000.-บาทต่อครั้งและสูงสุด 1,000,000.-บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย     / /

6. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้เอาประกันภัย)

200,000.-บาท       /

7. การเสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

         

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

         

8. ค่าซ่อมแซมประตู หน้าต่าง หรือทางเข้าออกที่ถูกโจรกรรมงัดแงะ

10,000.-บาทต่อครั้ง   / / /

9. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน

10%ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย / / / /

10. ค่าวิชาชีพ

10%ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย / / / /

11. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

10%ของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย / / / /

หมายเหตุ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตามเครื่องหมาย (/)

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด