E-Magazine Sign-up
       
PA อุ่นใจ ไทยพาณิชย์สามัคคี
ให้ความคุ้มครองชดเชยรายได้สูงสุดถึง 90 วัน!! กับPA อุ่นใจ จากไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
Reliance Broker ขอแนะนำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณจากอุบัติเหตุ โดยเสนอกรมธรรม์ PA อุ่นใจ จากไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั้งจากการขับขี่รถจักรยานยตร์ ขณะโดยสารยานพาหนะสาธรณะหรืออาคารสาธารณะ การถูกทำร้าย รวมทั้งชดเชยรายได้ที่เสียไปขณะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้สูงสุดถึง 90 วัน ช่วยให้คุณสบายใจ พักฟื้นร่างกายได้เต็มที่ *หมายเหตุ ข้อยกเว้นและรายละเอียดวงเงินความคุ้มครองถูกระบุไว้ในตารางความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
 

ตารางความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA อุ่นใจ)

ลักษณะความคุ้มครอง อบ.1

แผน 1

แผน2

แผน 3

แผน4

1. กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก

500,000

1,000,000

500,000

1,000,000

    * อุบัติเหตุทั่วไป (100%)

     500,000

  1,000,000

     500,000

  1,000,000

    * การถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา (50%)

     250,000

     500,000

     250,000

     500,000

    * การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ (20% )

     100,000

     200,000

     100,000

     200,000

2. การสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ (200%)

  1,000,000

  2,000,000

  1,000,000

  2,000,000

3. ชดเชยรายได้กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุด 90วัน  วันละ  (จากอ.บ. เท่านั้น)

           500

        1,000

           500

        1,000

4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง

      25,000

      50,000

-

 - 

 เงื่อนไข        
1. อายุ 15- 60 ปี
2.แผนประกันภัยนี้ ไม่ครอบคลุมถึงอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร และคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง  
3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคเอดส์
4. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน ควบคู่กับ หนังสือเดินทาง
 ข้อยกเว้นโดยสังเขป         
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย  ขับขี่หรือโดยสารเครื่องบินมิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารหรือประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ร่วมทะเลาะวิวาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด