E-Magazine Sign-up
     
โครงการเอื้อสุข - สินมั่นคง
ให้ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเป็นเพียงบททดสอบชีวิตเล็กๆ ของคุณ
เมื่ออุบัติเหตุอาจนำมาซึ่งความสูญเสียทางร่างกายหรือชีวิต เป็นผลให้การดำเนินชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรักต้องเปลี่ยนไป Reliance Brokerขอร่วมเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวเดินต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและเปี่ยมสุข โดยการวางแผนชีวิตกับประกันภัยสุขภาพ Happy Home จากคูเนียประกันภัย ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งที่คุณสูญเสียจากอุบัติเหตุ  เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักรับมือกับอนาคตได้ง่ายขึ้น
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง
 
เงื่อนไขความคุ้มครอง / รายละเอียด แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
กรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทั่วไป

สายตา 2 ข้าง

200,000 300,000

มือ 2 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป

200,000 300,000

เท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

200,000 300,000

สายตา 1 ข้าง และ มือ 1 ข้าง

200,000 300,000

สายตา 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง

200,000 300,000

มือ 1 ข้าง และ เท้า 1 ข้าง

200,000 300,000

สายตา 1 ข้าง

120,000 180,000

มือ 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป

120,000 180,000

เท้า 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

120,000 180,000

ผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องสูญเสียหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรจาก อุบัติเหตุทั่วไปคราวเดียวกัน

300,000 400,000
กรณีสูญเสียชีวิต

อุบัติเหตุใด ๆ ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นภายใต้เงื่อนไข อบ.1

200,000 300,000

การขับขี่หรือซ้อนจักรยานยนต์

75,000 100,000 150,000

การฆาตกรรมและลอบทำร้าย

200,000 300,000

ผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องสูญเสียหรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรจาก อุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คราวเดียวกัน

300,000 400,000

ค่าปลงศพ กรณีการสูญเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ และภัยธรรมชาติ

10,000 

ยกเว้น โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคเอดส์,และอุบัติเหตุทุกชนิด

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด