E-Magazine Sign-up
 
Shop house package - คุ้มภัย
Shop house package แพคเกจราคาเบาๆ สำหรับการเริ่มต้นของคุณ 
ให้ก้าวเล็กๆ ของคุณ เติบโตไปอย่างมั่นคง ไปกับ Shop house Package จากคุ้มภัยประกันภัย กรมธรรม์ในราคาเบาๆ สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก  Reliance Brokerเสนอการคุ้มครองอัคคีภัย ภัยโจรกรรม ภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้ช่วยถ่ายโอนความเสี่ยงของคุณ ให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสู่อนาคตที่คุณวาดฝันไว้ หมายเหตุ* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าทำการสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
 

 

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ประกันอัคคีภัย
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด แผ่นดินไหว ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากไฟป่า   ตามวงเงินเอาประกันภัย
ภัยเพิ่มพิเศษ   ภัยลมพายุ ภัยเนื่องจากน้ำ  จากควัน จากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากการจลาจลและการนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและเจตนาร้าย  และภัยต่อเครื่องไฟฟ้ 100,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกัน
ประกันภัยโจรกรรม
การถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่ถูกงัดแงะ 10,000 บาท
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น (ไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด) 10,000 บาทต่อคน
เงื่อนไขพิเศษ
การสูญเสียเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย(ในขณะทำการเนื่องจากชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) 30,000 บาท
การสูญเสียรายได้จากการประกอบการ ในกรณีที่สถานประกอบการเกิดความเสียหายจากอัคคีภัยเกินกว่า 50 % วันละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
เงินชดเชยจากการสูญเสียชีวิตภายในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากไฟไหม้ การโจรกรรม 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง หรือป้องกันเพลิง 10,000 บาท
ค่าวิชาชีพเพื่อการซ่อมแซม หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ 10,000 บาท
ค่าขนย้ายซากทรัพย์สิน 10,000 บาท
 หมายเหตุ
*ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยประมาทของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการใช้สถานที่ประกอบการ
 เงื่อนไขการรับประกันภัย
สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน
สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าหรือเขตอันตรายตามประกาศของกรมการประกันภัย สำหรับต่างจังหวัด ต้องอยู่ในเขตเมือง ชั้น 1,2 และ 3 เท่านั้น (สำหรับเขตเมืองชั้นอื่นๆ จะพิจารณาเป็นกรณีไป)
จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่ในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (เฉพาะการประกันอัคคีภัย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าทำการสำรวจภัยสำหรับธุรกิจบางประเภท โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 1,000 บาท (รวมภาษีและอากร)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878
 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด