E-Magazine Sign-up
   
ประกันภัยธุรกิจปลอยภัย - วิริยะ
อย่ารอให้สายเกินไป!!! ป้องกันก่อนเหตุจะเกิด ประกันธุรกิจปลอดภัย ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจคุณ
ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย ให้ความคุ้มครองธุรกิจของคุณ เมื่อเกิดความเสียหายจากภัยต่างๆเช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว  ภัยจลาจล หรือนัดหยุดงาน รวมไปถึงภัยอันเนื่องมาจากความรุนแรง และเจตนาร้าย ทั้งนี้ การทำประกันภัยธุรกิจ ก็เพื่อที่จะให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัดและทำให้ธุรกิจของท่านกลับคืนสู่สภาพเดิมจากเหตุการณ์ที่ไม่ประสงค์โดยเร็ว
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   

 

ตารางความคุ้มครอง

ประกันธุรกิจปลอดภัย จากวิริยะประกันภัย

การคุ้มครอง

แผน 1 

แผน 2 

แผน 3 

แผน 4

แผน 5

อัคคีภัย + ภัยเพิ่ม

1,000,000

3,000,000

5,000,000

10,000,000

20,000,000

ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

5 % ของทุนประกันอัคคีภัย

ความเสียหายหรือเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

50,000 ต่อครั้งตลอดปี

ความคุ้มครองเพิ่มทางธุรกิจ

วงเงินคุ้มครอง

เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

500 ต่อวันและสุงสุดไม่เกิน 20 วัน

การโจรกรรม

100,000

300,000

500,000

1,000,000

2,000,000

ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่

50,000 ต่อครั้งและตลอดปี

ความสูญเสียของเงินขณะขนส่ง

10,000

30,000

50,000

100,000

200,000

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อแผ่นป้ายโฆษณาและกระจกติดตั้งถาวร

50,000 ต่อครั้งและตลอดปี

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

20,000

60,000

100,000

200,000

400,000

เงินชดเชยกรณีสูญเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว และพนักงาน

50,000 ต่อครั้งและตลอดปี

ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงาน

5,000 ต่อครั้งและตลอดปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด