E-Magazine Sign-up
 
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - คุ้มภัย
  คืนความเชื่อใจให้กับลูกค้าคุณ กับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
เมื่อทรัพย์สิน ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลภายนอกได้รับผลกระทบจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดจากการประกอบธุรกิจของท่าน เป็นเหตุให้ท่านถูกฟ้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย เช่น ความเจ็บป่วยจากมลภาวะที่ปนเปื้อนหรือหลุดรอดออกมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะประกอบกิจการ เป็นต้น Reliance Broker เสนอทางเลือกในการโอนความเสี่ยงกับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก จากคุ้มภัยประกันภัย หนึ่งในกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด