E-Magazine Sign-up
    
 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง - คูเนีย
จะเลือกประกันเรือ หรือสินค้า คุณก็เลือกประกันภัยทางทะเลและขนส่งที่เหมาะกับคุณได้
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จากคูเนียประกันภัย เสนอหลากหลายทางเลือกหนทางแก้ปัญหาให้ผู้ทำธุรกิจนำเข้าและส่งออก เลือกโอนความเสี่ยงได้ คุณจะเลือกประกันภันตัวเรือ ซึ่งคุ้มครองหากเรือที่ขนส่งเกิดอุบัติเหตุ หรือจะประกันภัยตัวสินค้า ซึ่งคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า Reliance Broker อยากให้คุณมีอิสระในการเลือกโอนความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 

ประกันภัยทางทะเล  และ ขนส่ง

     การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรือ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายขอบเขตความ/ไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศ และทางบกซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเลด้วย
ประเภทการประกันทางทะเล มี 2 แบบ
     1. การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) /ความเสียหายต่อตัวเรือจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ภัยจากลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยังหมายรวมถึงการประกันค่าระวางด้วย
     2. การประกันภัยตัวสินค้า
        • ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Transit Insurance)
        • ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
       
 เงื่อนไขความคุ้มครอง
     1. The Institute Cargo Clauses ‘A’ (All Risks) ให้ความ/ที่กว้างที่สุด คือให้ความ/ทั้งความเสียหายบางส่วน และสิ้นเชิงโดย ไม่จำกัดเปอร์เซ็นความสูญ   เสีย
     2. The Institute Cargo Clauses ‘B’ (With Average) ให้ความ/ระดับกลาง แปลว่า การประกันภัยตามเงื่อนไขนี้ให้ความคุ้ม ครองความเสียหายโดยสิ้นเชิง และความเสียหายบางส่วนด้วย แต่ความเสียหายบางส่วนนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า 3% ของข้อมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     3. The Institute Cargo Clauses ‘C’ (Free from Particular Average) ให้ความ/แคบที่สุด แปลว่า การประกันตามเงื่อนไขนี้ กล่าวคือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น ถ้าสินค้านั้นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จะไม่ได้รับการชดใช้
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด