E-Magazine Sign-up
    
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง - คุ้มภัย
สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป สามารถรับประกันได้ทันที!! กับประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ส่ง จากคุ้มภัยประกันภัย
ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังพาหนะขนส่ง จนกระทั่งมอบของ รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังพาหนะขนส่ง และการขนส่งถ่ายออกจากยานพาหนะด้วย หรือเกิดเหตุให้เกิดความล่าช้า ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง ให้ความคุ้มครองในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

แบบกำหนดเวลา

ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามวันและเวลา ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์

แบบขนส่งรายเที่ยว

ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ระหว่างขนของขึ้นไปยังพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมะรรม์ละสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบของ หรือเสร็จจากการขนถ่ายออกจากยานพาหนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด