E-Magazine Sign-up
   
 ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า - กรุงเทพ
ค้าขายอุ่นใจไม่กลัวเช็คเด้ง กับประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ช่วยคุณหลีกหนีหนี้สูญ
Reliance Broker เสนอทางเลือกที่ช่วยลดภาระความเสี่ยงจากการค้ากรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้ว ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าของตนจากผู้ซื้ออันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ซื้ออยู่ในภาวะมีความเสี่ยงทางการเมืองทำถูกควบคุมการโอนเงิน การห้ามนำเข้าสินค้า และอื่นๆ การประกันภัยสินชื่อทางการค้าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าสินค้าที่ไม่ได้รับชำระนั้นๆ เพื่อให้ไม่เกิดหนี้สูญแก่บริษัท
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
 

ตารางความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นในการคุ้มครอง

1.ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา
 

2.ค่าสินค้าค้างชำระโดยผู้ซื้อซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ

3.การผิดนัดชำระเนื่องจากสงคราม การกบฎ

4.ความรับผิดตามวิชาชีพ

5.ค่าปรับตามกฏหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด