E-Magazine Sign-up
  
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร - ไทยพาณิชย์
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร ใครก็พลาดได้! ให้เราช่วยคุณ เพื่อธุรกิจที่ต่อเนื่อง
ถ้าบริษัทถูกฟ้องร้องจะทำอย่างไร!! ใครจะรับผิดชอบ! เงินก้อนนี้ใครจะจ่าย! ไม่ว่าจะเป็นผู้จ่าย บริษัท กรรมการ หรือผู้บริหาร ก็เป็นผลเสียต่อธุรกิจทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นแผนงานหยุดชะงัก เงินลงทุนขาดตอน หรือแม้กระทั่งเสียโอกาสในการลงทุน เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความสะดุด Reliace Broker ขอเสนอ ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร จากไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ให้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยง และพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ 
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

                                                 ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองส่วนที่ 1

ความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะเป็นผุ้รับผิดชอบความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองส่วนที่ 2

การชดใช้คืนแก่บริษัท คือ ผู้รับประกันภัยรับผิดชอบที่จะชดใช้คืนความสุญเสียต่างๆที่บริษัทของผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบแทนผู้เอาประกันภัย หรือได้ชำระแทนผู้เอาประกันภัยไปก่อนแล้ว โดยมีขอบเขตดังนี้

1. ความสูญเสีย

อันหมายถึงความเสียหาย คำสั่งศาล ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี การชดใช้ค่าเสียหายต่างๆตามข้อตกลง รวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและจำเป็นและได้รับความเห็นชอบจากผุ้รับประกันแล้ว

2.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

อันหมายถึงการฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีต่อผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องให้ผู้เอาประกันภัยชดใช้ความเสียหายด้านการเงิน การส่งหนังสือแสดงความจำนงให้รับผิดชอบ รวมไปถึงการเรียกสอบสวนโดยองค์กรฝ่ายปกครองและกาเรียกสอบสวนในหน่วยงานราชการอื่นๆ

3.การกระทำผิด

หมายถึง การที่ผู้เอาประกันได้กระทำการจริงหรือพยายามกระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดแก่หน้าที่ ละเมิดต่อความรับผิดชอบ การทำผิดพลาด การแถลงความคลาดเคลื่อน การละเลย การละเมิดต่อคำรับรองขงองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้ทำไปภายใต้อำนาจของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

4.ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บริษัท

หมายถึงบุคคลธรรมดาที่ได้รับมอบหมาย ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการว่าจ้างให้เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลใดๆที่บริษัทได้จ้างและจัดให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารหรือควบคุมดูแลบริษัท
 ข้อยกเว้นในการคุ้มครอง
1.การฉ้อฉลหรือทุจริต
2.การฟ้องร้องระหว่างผู้เอาประกันภัยกันเอง
3.ความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายกับทรัพย์สิน
4.ความรับผิดตามวิชาชีพ
5.ค่าปรับตามกฏหมาย
6.การเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์
7.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทมากกว่า 15 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด