E-Magazine Sign-up
    <>
ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง - โตเกียวมารีน
การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ชดเชยความเสียหายจากเหตุไม่คาดฝัน
 Reliance Broker ขอแนะนำทางเลือกในการโอนความเสี่ยงของผู้รับเหมาหรือบริษัทก่อสร้าง สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมูลค่าสูงต่างๆ เช่น รถเครน เครื่องขุดเจาะ เครื่องตอกเสาเข็ม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องจักรเหล่านี้หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย อาจทำให้การทำงานล่าช้า ส่งผลให้ถูกปรับ หรือทำให้ขาดผลกำไร จากการที่ต้นทุนพุ่งสูงขึ้น
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

 

การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง จาก โตเกียวมารีน

ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองถึงเครื่องจักหนักมูลค่าสูงที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครน เครื่องขุด เจาะ เครื่องลำเลียงบรรจุ เครื่องที่ใช้ในการตอกหรือเจาะเสาเข็ม ที่จะชดใช้ให้แก่ผู้ที่เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่มีผลจากปัจจัยภายนอกหรือภัยธรรมชาติต่างๆที่มิได้ระบุเป้นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเครื่องจักรเหล่านั้นได้เคลื่อนย้าย พร้อมประกอบและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคุ้มครองไม่ว่าจะใช้งานอยู่ ในขณะพักการใช้งาน ในขณะถูกถอดชิ้นส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาดตรวจสอบ ซ่อมแซม
ข้อยกเว้น
การหยุดชะงักของเครื่องจักรที่มีผลจากภายใน
การเสื่อมสภาพด้วยตัวเอง การเป็นสนิม ผุพัง กัดเซาะ
การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหาย การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
การออกแบบผิดพลาด
ความเสียหายเนื่องจากผิดสัญญา
ความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ
ความเสียหายที่อยู่ในระหว่างเครื่องจักรได้รับการรับประกันจากผู้ผลิต
สงคราม นิวเคลีย การแผ่รังสี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด