E-Magazine Sign-up
  
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน - โตเกียวมารีน
รู้หน้า ไม่รู้ใจ! ลดความเสี่ยงจากบุคคลภายในของคุณ 
เมื่อคุณไม่สามารถจับตาดูพนักงานทุกคนอย่างได้ตลอดเวลา ความเสี่ยงที่เกิดจากความโลภของคนก็อาจเกิดขึ้น Reliance Broker ขอแนะนำประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน จากบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย ที่ให้คุ้มครองความสูญเสียโดยตรงด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินสด และตราสารต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำทุจริตหรือไม่ซื่อสัตย์โดยพนักงานของท่าน
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
   
   
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด