E-Magazine Sign-up
     
   ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ทางเลือกสู่ธุรกิจที่มั่นคง

   ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักเลือกใช้ "การทำประกันภัย" เป็นทางเลือกอันดับแรกๆ ในการลดภาวะความเสี่ยง และลดผลกระทบอันเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะดำเนินธุรกิจ เพราะอนาคตนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน และยังมีอีกหลายปัจจัยที่เราไม่อาจควบคุมได้

ยกตัวอย่างง่ายๆ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ได้วางแผนรับมือไว้ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด รวมทั้งไม่อาจทำการควบคุม ทำให้ธุรกิจมากมายได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ถึงขนาดที่บางธุรกิจต้องปิดกิจการลง เนื่องจากความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับ

นอกเหนือจากช่วยลดภาวะความเสี่ยง และลดผลกระทบแล้ว การทำประกันภัยยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีประจำปี และยังช่วยออมเงินทางอ้อมให้กับบริษัทอีกด้วย

   ประกันภัยสำหรับผู้บริหาร
 

ประกันภัยสำหรับธุรกิจนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งตอบสนองต่อประเภทธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมการดำเนินงานในทุกรายละเอียด  เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น Reliance Broker ขอแบ่งประกันภัยสำหรับธุรกิจออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ดังนี้;

 

  
 ประกันภัย SME
ไฟไหม้ น้ำท่วม ขโมยขึ้นร้าน  ลูกจ้างหายหัว สารพัดปัญหาชวนเสียเงิน หากคุณมีแต่เรื่องต้องจ่าย และจ่าย จนแผนที่วางไว้ต้องหยุดชะงัก สินค้าที่ต้องสั่งซื้อก็เป็นอันต้องพัก ร้านต้องปิดทำการ รายได้ที่ขาดหาย กับเรื่องที่ไม่คาดคิดจะเกิด ประกันภัยSME ช่วยคุณได้ บรรเทาทุกปัญหาต้องจ่ายในอนาคต
Reliance Broker ขอแนะนำ Package ประกันภัย SME ที่น่าสนใจ จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ
1.Sme Secure plus - LMG                  2.ประกันภัยธุรกิจอุ่นใจ - ไทยพาณิชย์

3.One plus Four - คูเนีย                     4.Shop house package - คุ้มภัย
5.ประกันภัย Sme Value - LMG

 

 ประกันภัยสำหรับผู้บริหาร
ประกันภัยสำหรับผู้บริหาร โอกาสและความเป็นไปได้ในธุรกิจหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่จะเลือกซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทนั้น มีความตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากระบบการบริหารธุรกิจในประเทศไทยนั้น เมื่อมีวิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นคดีความเกิดขึ้น ก็มักจะมีคำถามที่ว่า ใคร ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และเมื่อมีแนวโน้มว่า"ผู้บริหาร" ซึ่งรวมถึงกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท องค์กร หรือห้างร้านต่างๆ อาจมีสิทธิ์ถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด หรือการกระทำผิดของตนที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายทางการเงินแก่บุคคลอื่นๆ ทำให้บริษัทควรจะเล็งเห็นความสำคัญของการเลือกซื้อประกันภัยผู้บริหาร
Reliance Broker ช่วยคุณแบ่งเบาความความรับผิดชอบของคุณ กับ Package ประกันภัยผู้บริหาร จากบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ
1.ประกันภัยความผิดของผู้บริหาร - ไทยพาณิชย์
2.ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผลิตภัณฑ์ - โตเกียวมารีน
3.การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า - กรุงเทพ

4.ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก - ไทยพาณิชย์
5.ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ - กรุงเทพ

 

 ประกันภัยสำหรับพนักงาน
พนักงาน คือฟันเฟืองสำคัญของบริษัท หากไม่มีพนักงานบริษัทย่อมดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้ ผลกำไรของบริษัทจะออกมาดีนั้น มาจากผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน การดูแลพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ ประกันภัยสำหรับพนักงาน จะช่วยประหยัดงบประมาณ และช่วยให้บริษัทของคุณดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึง  และครอบคลุม
Reliance Broker ขอนำเสนอ Package ประกันภัยสำหรับพนักงาน ที่ช่วยให้พนักงานของคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม - วิริยะ
2.ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ - กรุงเทพ

3.ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน - โตเกียวมารีน
4.PA Tour Package - คุ้มภัย

 

 ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
หากธุรกิจของคุณเกิดการละเมิดลิขสิทธิ สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่เจตนา หรือเกิดอุบัติเหตุขณะเปิดทำการ เป็นเหตุให้ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย ในฐานะเจ้าของธุรกิจผู้ให้บริการที่ดี การชดเชยต่อผู้เสียหาย ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับบุคคลภายนอกช่วยคุณแบ่งเบาความรับผิดชอบได้
Reliance Broker ร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กับประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
1.ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ - กรุงเทพ
2.ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - คุ้มภัย

3.ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - โตเกียวมารีน

 

 ประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองงานด้านการก่อสร้าง โดยให้โอนความเสี่ยงของผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือเจ้าของโครงการ จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบติเหตุ ภัยธรรมชาติ ที่เกิดกับเครื่องจัก อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งบุคคลภายนอก 
Reliance Broker ขอนำเสนอประกันภัยวิศวกรรม ที่ผู้เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจการก่อสร้างทุกคนควรทำ
1.ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง - โตเกียวมารีน
2.ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา - กรุงเทพ

3.ประกันภัยการรับเหมาตามสัญญา - กรุงเทพ

 

 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยทางทะเลและประกันภัยการขนส่ง สิ่งสำคัญของการขนส่ง คือ 1.ถูกที่ 2.ถูกเวลา 3.สินค้าถูกต้องและสมบรูณ์ คุณจะรักษาคุณภาพและป้องกันการให้บริการให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้าคุณได้อย่างไร หากเกิดเหตุเหล่านี้ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หีบห่อชำรุด สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง หรือถูกส่งไปผิดที่ผิดทาง ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสามารถช่วยคุณชดเชยความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้คุณรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในตัวคุณ
Package ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง Reliance Broker ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ
1.ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง-คุ้มภัย   2.ประกันภัยขนสิ่งสินค้าทางทะเล-ไทยพาณิชย์
3.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง - คูเนีย       4.ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล - คุ้มภัย

 

 ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน
    ทุกนาทีมีค่าเป็นเงินเป็นทอง ให้ร้านค้า บ้านเรือนของคุณฟื้นคืนกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าอนาคตจะเกิดเหตุร้ายที่ไม่คาดฝัน ไม่ให้คุณพลาดโอกาสสานต่อความฝันไปสู่ความสำเร็จ กับประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน
Reliance Broker ขอนำเสนอ Package ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน ให้กิจการของคุณไม่มีคำว่าขาดตอน
1.โครงการรักษาบ้าน ภัยอื่น - กรุงเทพ
2.SME ธุรกิจอุ่นใจ (แผนประกันภัยร้านค้าในศูนย์การค้า) - ไทยพาณิชย์
3.ประกันภัยอัคคีตามการใช้สถานที่ - วิริยะ
4.ประกันภัยธุรกิจปลอยภัย - วิริยะ
 
Reliance Broker พร้อมให้บริการและคำปรึกษา เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการเลือกสรรประกันภัยที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ และช่วยบริหารเงินให้คุณมั่นใจได้ว่า ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเสียไปนั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับคำปรึกษาได้ฟรี! ที่ (02)217-7878 หรือทิ้งข้อสงสัยผ่าน"สอบถามข้อมูล" เรายินดีหาคำตอบให้ทุกคำถามของคุณ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด