E-Magazine Sign-up

      Tag ข่าวสารและกิจกรรม


ประกันภัย (14)
ประกันภัยรถยนต์ (14)
ประกันภัยน้ำท่วม (10)
ประกันวินาศภัย (6)
บริษัทประกันภัย (5)
ประกันชีวิต (4)
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย (3)
เบี้ยประกันภัย (3)
คปภ. (2)
บริษัทประกันวินาศภัย (2)
ประกันการเดินทาง (2)
รีอินชัวเรอร์ (2)
สัปดาห์ประกันภัย (2)
Central Smart Insure (1)
Insurance (1)
กฎหมายประกันภัย (1)
กรมธรรม์ (1)
กรมธรรม์บำนาญ (1)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (1)
ทำประกัน (1)
ทิพยประกันภัย (1)
ไทยประกันชีวิต (1)
ธุรกิจประกันภัย (1)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (1)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (1)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (1)
บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต (1)
แบงก์แอสชัวร์รันส์ (1)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ (1)
ประกันบำนาญ (1)
ประกันภัยก่อการร้าย (1)
ประกันภัยประมง (1)
ประกันภัยแผ่นดินไหว (1)
ประกันภัยไฟไหม้ (1)
ประกันภัยระเบิด (1)
ประกันภัยหมอ (1)
ประกันสุขภาพ (1)
ประกันอัคคีภัย (1)
ประกันอุบัติเหตุ (1)
เมืองไทยประกันชีวิต (1)
ไมโครอินชัวรันส์ (1)
ระบบเคลม (1)
ลดหย่อนภาษี (1)
วินาศภัยขาใหญ่ (1)
ศรีอยุธยาประกันภัย (1)
เอซอินชัวรันซ์ (1)
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
By admin on 20/1/2554 9:08
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจจำแนกได้หลาย วิธีการ เช่น แบ่งตามการตอบแทนในทางทรัพย์สิน ได้แก่สัญญาต่างตอบแทน และสัญญาไม่ต่างตอบแทน ซึ่งสัญญาประกันภัยจัดเป็นสัญญาต่างตอบแทน ดังที่ได้กล่าวให้ทราบไปแล้ว การแบ่งสัญญาอีกวิธีการหนึ่งก็คือ แบ่งเป็นสัญญาที่ต้องทำตามแบบและสัญญาที่ไม่ต้องทำตามแบบสัญญาที่ต้องทำตามแบบ หมายความถึง สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 อันได้แก่ เรือกำปั่นหรือเรืออื่นที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป แพและสัตว์พาหนะ การทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน ดังกล่าวหากไม่ทำตามแบบ คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญานั้นเป็นโมฆะ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด