E-Magazine Sign-up

      Tag ข่าวสารและกิจกรรม


ประกันภัย (14)
ประกันภัยรถยนต์ (14)
ประกันภัยน้ำท่วม (10)
ประกันวินาศภัย (6)
บริษัทประกันภัย (5)
ประกันชีวิต (4)
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย (3)
เบี้ยประกันภัย (3)
คปภ. (2)
บริษัทประกันวินาศภัย (2)
ประกันการเดินทาง (2)
รีอินชัวเรอร์ (2)
สัปดาห์ประกันภัย (2)
Central Smart Insure (1)
Insurance (1)
กฎหมายประกันภัย (1)
กรมธรรม์ (1)
กรมธรรม์บำนาญ (1)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (1)
ทำประกัน (1)
ทิพยประกันภัย (1)
ไทยประกันชีวิต (1)
ธุรกิจประกันภัย (1)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (1)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (1)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (1)
บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต (1)
แบงก์แอสชัวร์รันส์ (1)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ (1)
ประกันบำนาญ (1)
ประกันภัยก่อการร้าย (1)
ประกันภัยประมง (1)
ประกันภัยแผ่นดินไหว (1)
ประกันภัยไฟไหม้ (1)
ประกันภัยระเบิด (1)
ประกันภัยหมอ (1)
ประกันสุขภาพ (1)
ประกันอัคคีภัย (1)
ประกันอุบัติเหตุ (1)
เมืองไทยประกันชีวิต (1)
ไมโครอินชัวรันส์ (1)
ระบบเคลม (1)
ลดหย่อนภาษี (1)
วินาศภัยขาใหญ่ (1)
ศรีอยุธยาประกันภัย (1)
เอซอินชัวรันซ์ (1)
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
Author: admin Created: 26/8/2553 12:02 RssIcon
ข่าวสารและกิจกรรม
By admin on 25/7/2557 10:29

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม  2557  เวลา 8.30-17.00 น  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ “ อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ”  รุ่นที่ 296   ณ กรมการขนส่งทางบก  จตุจักร กรุงเทพฯ 

 

By admin on 25/7/2557 10:28

วันที่ 21 กรกฎาคม พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.จร.ตร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตรวจสอบพบว่ามีขบวนการนำรถรถยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมหรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไปแก้ไขหมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนต์ ให้ตรงกับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมได้แต่ไม่คุ้มค่า แล้วนำไปแจ้งขอจดทะเบียนหรือเสียภาษีประจำปี ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก 

 

จากนั้นจะนำรถดังกล่าวไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านทางเต็นท์รถมือสอง หรือประกาศขายตามเว็บไซต์โดยการกระทำดังกล่าวมีการกระทำกันเป็นขบวนการ  ทำให้เกิดความเสียหายต่อสุจริตชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 

By admin on 25/7/2557 10:27

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเชีย ครั้งที่ 9 (9th Asian Forum of Insurance Regulators : AFIR)ในหัวข้อ A Strong Insurance Industry for Social Progress and Economic Development โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ อาทิ International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Access to Insurance Initiative (A2ii) และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศต่างๆ 20 ประเทศ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่นมองโกเลีย ปาปัวนิวกินี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในเอเชียและโอเชเนียโดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการประชุม/หารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (Agriculture Insurance)การประกันภัยพิบัติ (Catastrophe Insurance) กองทุนบำเหน็จ/บำนาญ (Pension Fund) การประกันสุขภาพ (Health Insurance) เป็นต้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

By admin on 25/7/2557 10:25
 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ..... และร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ..... โดยสาระสำคัญ คือ ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทประกันภัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ โดยแก้ไขคำนิยามลักษณะการถือหุ้นของนิติบุคคลให้เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของสถาบันการเงิน ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551

          กำหนดให้กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต สามารถจ่ายเงินเบื้องต้นจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาทให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยได้ทันท่วงที กรณีที่เกิดการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย

...
By admin on 18/7/2557 10:12
ขยายความคุ้มครองถึงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท สอดคล้องกับ “ชนแล้วแยก” ลดปัญหาการจราจร ลดข้อพิพาท

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีลงนามลงนาม สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (Knock For Knock) ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท ระหว่างบริษัทผู้ประกอบการรับ ประกันภัยรถยนต์ 14 บริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของการพัฒนาการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้เอา ประกันภัย การลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภทนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ของการพัฒนาการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็ว...
By admin on 18/7/2557 10:04
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกเว็บไซต์โตเกียวมารีนประกันภัย ได้ชมภาพยนตร์เรื่องดังจากค่าย “วอร์เนอร์ บราเธอร์ส” ฟรี! ง่ายๆ เพียงแค่สมัครสมาชิกเว็บไซต์โตเกียวมารีนประกันภัย ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ทุกเดือนตลอดปี ตั้งแต่วันนี้จนถึงธันวาคมศกนี้ สุ่มรายชื่อผู้โชคดี
By admin on 18/7/2557 10:03
นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้มีเร่งปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทำให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานชะลอตัวออกไป แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานได้เริ่มมีการก่อสร้างเพิ่มเติมแล้วเนื่องจากเป็นงบประมาณประจำที่ยังสามารถทำให้โครงการดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้

          จากการที่โครงการในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐชะลอตัวโครงการออกไปนั้น ทำให้เป้าในปีนี้ไม่ได้ตามเป้า อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีจะไม่สามารถทำได้ตามเป้า แต่บริษัทจะยังคงเป้าหมายทั้งปีไว้เช่นเดิมเนื่องจากบริษัทจะหันไปรุกในตลาดรายย่อยเพิ่มมากขึ้น

          อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษัทตั้งเป้ามีเบี้ยรับรวม 28,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีจะไม่เป็นไปตามเป้าตามที่คาดไว้ซึ่งหลังจากนี้ บริษัทเตรียมจัดแคมเปญเพื่อรุกตลาดรายย่อยภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ทิพย์ พลัส” ปัจจุบันบริษัทลูกค้ารายย่อย 40% และลูกค้ารายใหญ่ 60% ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้จะสามารถเพิ่มสัดส่วนลูกค้ารายย่อยให้เป็น 60% และ ลูกค้ารายใหญ่ 40% นอกจากนี้ บริษัทเตรียมะเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ “หนุมาน”...
By admin on 10/7/2557 10:27
เป็นตลกสาวอารมณ์ดีของวงการที่งานมาแน่นตลอดปี กับสาว "ตุ๊กกี้สุดารัตน์ บุตรพรหม" ล่าสุดกับการรับเป็นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิต บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย โดยเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดบริการเต็มรูปแบบ ทั้ง "ซื้อ จ่าย รับ" แบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ในโครงการ "เมืองไทย ใกล้บ้าน" ที่สาวตุ๊กกี้นำแสดง ให้ได้ชมเป็นครั้งแรก ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ภาพยนตร์โฆษณาชุด "เมืองไทย ใกล้บ้าน" นำเสนอเรื่องราวสาวออฟฟิศผู้ไม่ค่อยมีเวลา แต่กลับมีชีวิตที่สะดวกสบายผ่านการบริการการทำธุรกรรมประกันชีวิตทั้ง "ซื้อ จ่าย รับ" ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่น อีเลฟเว่น (7 Eleven) ที่ๆ ทำให้สาวตุ๊กกี้ได้พบรักกับหนุ่มออฟฟิศหน้าตาดีที่มาใช้บริการ "เมืองไทย ใกล้บ้าน" ตุ๊กกี้ กล่าวว่า "ดีใจและ
By admin on 10/7/2557 10:22
ในอดีต การประกอบธุรกิจขององค์กร อาจมุ่งหวังเพียงแค่ผลประกอบการหรือผลกำไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้ โดยที่มิได้คำนึงถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบมากมาย แต่ปัจจุบันการประกอบกิจการขององค์กร หน่วยงาน หรือบริษัทเอกชน มีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน   หากกล่าวถึง CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่บริษัทเอกชนต่างให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และมีการประยุกต์ใช้หลักแนวคิดของ CSR ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองที่แตกต่างกันไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ล่าสุด The Network NGO - Business Partnership จัด "CSR Forum by Corporate Volunteer  Network of Thailand" ครั้งที่ 1 เหลียวหลัง...แลหน้า - Past, Present and Future of CSR ขึ้น ณ ห้องประชุมประไพวิริยะพันธุ์ บมจ.วิริยะประกันภัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาองค์กรธุรกิจ...
By admin on 10/7/2557 10:18
นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกากลาง และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของไทย คือ เมืองไทยประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัยและ สยามซิตี้ประกันภัย ได้ร่วมกันจัดทำรูปแบบประกันภัย สำหรับคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย โดยถือเป็นครั้งแรก ที่ ททท.จะร่วมลงนามบันทึกความเข้าร่วมกัน (เอ็มโอยู ) ด้วย ภายหลังที่บริษัททัวร์ต่าง ๆ ไม่รับทำประกันภัย เพราะอยู่ในช่วงของการประกาศกฎอัยการศึก โดยการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการเดินทาง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น

 

ต้องยอมรับว่าการที่นักท่องเที่ยวลดลงไปส่วนหนึ่ง เป็นเพราะยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย เมื่อจะเดินทางมาเมืองไทย เพราะประกันภัยนักท่องเที่ยวจะไม่ครอบคลุมทันที เมื่ออยู่ในช่วงชุมนุมหรือกฎอัยการต่าง ๆ เราจึงได้หันมาใช้การทำประกันในประเทศแทน โดยนักท่องเที่ยว เมื่อลงเครื่องบินอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองทันที ผ่านการจ่ายเบี้ยประกัน 650บาท สินไหมคุ้มครองสูงสุดถึง 1ล้านบาท โดยจะครอบคลุม ผู้เอาประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ...
By admin on 10/7/2557 10:17
  ธนชาตประกันภัยร่วมสร้างความดี สรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่ สร้างแอปพลิเคชัน “Thanachart Drive DD” (ธนชาต ขับ ดีดี) รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถ ลด งด วาง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โชว์ 3 คุณลักษณะเด่น ลดการใช้งานโทรศัพท์ขณะขับขี่ แจ้งเตือนเมื่อขับรถเร็ว และตัวช่วยวัดระดับความเมา แอปพลิเคชันเดียวที่ดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Windows Phone โดยทุกการดาวน์โหลด มีค่าเท่ากับได้บริจาคเงิน 1 บาทให้กับกองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ และมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ดี

          นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนชาตประกันภัยในฐานะบริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรับประกันอุบัติเหตุรถยนต์ ตระหนักดีถึงความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันเมื่อต้องประสบเหตุ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การขับขี่รถยนต์ จึงได้จัดตั้งโครงการธนชาตประกันภัย “YES, We SAFE” ขึ้น โดยมีปรัชญาการดำเนินโครงการ 2 ส่วน คือ การ “ป้องกัน”...
By admin on 10/7/2557 10:15
คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำประกัน เพราะยังมองว่าเป็นธุรกิจตีหัวเข้าบ้าน หาเงินเข้ากระเป๋าแบบง่ายๆจากความเดือดร้อนของคนอื่น แต่สำหรับเจ้าพ่อวงการประกันภัยหัวก้าวหน้าที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการมาหลายทศวรรษ “จุลพยัพ ศรีกาญจนา” ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) การทำประกันภัยถือเป็นใบเบิกทางสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

          ขอ 3 คำค่ะ ทำไมคนไทยต้องซื้อประกันภัย

          ทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย มักจะทำเพราะโดนบังคับ ไม่คิดว่าเราควรทำเผื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วจะได้รับการคุ้มครอง ทุกครั้งที่เกิดอุบัติภัย อุทกภัย หรือมหันตภัยใหญ่ ผมจะถามตัวเองตลอดว่า ทำไมคนไทยถึงไม่ทำประกันภัย!! ผมจำได้เลยว่า ก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 บริษัทของเราได้พยายามผลักดันให้รถยนต์ บ้านเรือน และทรัพย์สิน ต้องทำประกันภัยน้ำท่วม หรือคุ้มครองภัยพิบัติ ในวงเงิน 50,000-200,000 บาท น่าเสียดายที่ยังไม่ทันได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้จำหน่ายในตลาด ก็เกิดอุทกภัยดังกล่าวขึ้นก่อน เรื่องพวกนี้ถ้าเราซื้อประกันป้องกันไว้ล่วงหน้า...
By admin on 4/7/2557 9:51
เริ่มเห็น ประกันภัยรถยนต์ ทำสงครามราคาชัดเจน ตั้งแต่มิถุนายน บริษัท ประกันภัย ที่ปรับลดอัตราเบี้ย

 

ตลาดภูธรสุดมาแรง ประกันภัย ปรับตัวรุกขนส่ง- ประกันภัยรถยนต์ "ทิพย" งัดกลยุทธ์เพิ่มโปรดักต์เจาะรายย่อย ปั๊มเบี้ย ประกันภัย เพิ่ม 500 ล้าน เสริมกองทัพ รถยนต์ ใช้ระหว่างซ่อมทั่วประเทศ 20 จังหวัด มั่นใจขยายฐานลูกค้า รถยนต์ ดี ซ่อมคุณภาพ ไทยศรีปักหมุดตั้ง "เอเยน ออฟฟิศ" เจาะขนส่งเชื่อมไทย-ลาว-จีน ผ่านด่านเชียงแสน-เชียงของ หนุนสิ้นปีเก็บเบี้ย ประกันภัย 2 พันล้าน ขณะที่ ส.วินาศภัยพบกลยุทธ์ ประกันภัย ยอมหั่นเบี้ย ประกันภัย ชิงลูกค้าหน้าใหม่ 5-10%

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บมจ.) เปิดเผยว่า ครึ่งปีหลัง บมจ.ทิพย มีแผนที่จะขยายตลาด ประกันภัย สำหรับรายย่อยในตลาดต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยโฟกัสไปที่ ประกันภัย 3 กลุ่มหลัก คือ ประกันภัยรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล คาดจะสามารถสร้างเบี้ย ประกันภัย รับเพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท ประกันอัคคีภัย (สำหรับบ้านและทรัพย์สิน) 200 ล้านบาท และ ประกันภัย สุขภาพหรือ PA 200 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายการให้บริการในโครงการ รถยนต์ ใช้ระหว่างซ่อม ให้ขนย้ายเพิ่มขึ้นอีกราว...
By admin on 4/7/2557 9:50
ภาครัฐ-เอกชน ดันโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 หวังลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ ตั้งเป้าพื้นที่ร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่ คิดค่าเบี้ยประกันภัยจากเกษตรกร 60-100 บาทต่อไร่ ขณะที่ ธ.ก.ส.ร่วมสมทบอัตราค่าเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรลูกค้าอีกไร่ละ 10 บาท เริ่มเปิดขายประกันแล้ววันนี้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตของตนเอง โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการประกันภัยข้าว และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย พร้อมตั้งเป้าหมายพื้นที่นาข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่

สำหรับเงื่อนไขการดำเนินโครงการครั้งนี้กำหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตามลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับคือ พื้นที่เสี่ยงต่ำที่สุด พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก พื้นที่เสี่ยงต่ำ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง...
By admin on 4/7/2557 9:48
นางฐิตาพร ธารากิจ รองผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 702,498,972 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 3,512,494,860 บาท เป็นจำนวน 4,214,993,832 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 702,498,972 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)เป็นจำนวนไม่เกิน 351,249,486 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และเสนอขายให้แก่ HWIC Asia Fund ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 351,249,486 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

...
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด